Wskaźnik waloryzacji rent i emerytur w 2014 r. pozostanie na ustawowym minimum wynoszącym 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia, co oznacza, że podwyżka świadczeń, która nastąpi w marcu, będzie rzędu 2,14 proc.

Zwięk­sze­nie wskaź­ni­ka wa­lo­ry­za­cji eme­ry­tur i rent w 2014 r. dokonane zostało w rozrządzeniu, albowiem nie zo­sta­ł on uzgod­nio­ny przez Ko­mi­sję Trój­stron­ną. Decydując o minimalnym wzroście świadczeń, brano pod uwagę, jak wskazał rząd, bardzo trudną sytuację finansów publicznych, w tym Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a także ograniczenie nadmiernego deficytu budżetu państwa.

MK